Modevakschool Leidsche RijnAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Modevakschool Leidsche Rijn onderdeel van Naaicentrum Leidsche Rijn gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht.

Correspondentieadres: Richard geneestraat 16 3543BW Utrecht

Tel: 0617336937

Leslocatie: Wetering 4 3451BM Vleuten

www.modevakschool-leidschrijn.nl   info@modevakschool-leidscherijn.nl

 

 

Gevestigd te Utrecht

Artikel 1: aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats d.m.v. inzending van het ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijfdatum. De aanmelding wordt bevestigd per mail. Door het insturen van het ondertekende inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en betalingsplicht.

Artikel 2: cursusjaar naailes

Het cursusjaar loopt van september t/m juni. De lessen worden wekelijks gegeven m.u.v. schoolvakanties en feestdagen. In totaal over deze periode (10 maanden) worden er 35 lessen gegeven van ieder 2 uur. U volgt de les op een vaste dag en tijdstip, u kunt op ieder moment instromen.

Artikel 3: kosten en betaling naailes

Het maandbedrag voor de naailessen wordt bepaald a.d.h.v. de prijs van een losse les, wat neer komt op 1 gratis les per 2 maanden. Prijswijzigingen indien van toepassing worden aangekondigd in de maand mei en doorgevoerd vanaf het nieuwe cursusjaar in september. Alle prijzen staan vermeld op de website. In de maanden juli en augustus (zomerstop) bent u geen lesgeld verschuldigd. Het lesgeld dient u voor de 1e van de maand te voldoen, uiterlijk voor aanvang van de 1e les van de betreffende maand.  Wanneer het lesgeld na 15 dagen van de betreffende termijn nog niet is voldaan wordt dit verhoogd met €7,50 administratiekosten. Wanneer u wegens ziekte, zwangerschap of vakantie (buiten de vakanties om) enkele weken de lessen niet kunt volgen, dienen deze lessen wel te worden doorbetaald en kunnen worden ingehaald mits tijdig aangegeven.

Artikel 4: borg

U betaalt voor de naailessen geen inschrijfgeld, wel betaalt u 1 maand lesgeld vooruit, dit wordt weer verrekend met de laatste lesmaand na opzegging. U bent de laatste les maand dan geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 5: opzeggen naailes

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen kan voor de 1e van de nieuwe maand u heeft dan de opvolgende maand nog les. Gemiste lessen die na de laatste lesmaand nog staan ingepland komen automatisch te vervallen. Opzeggen kan schriftelijk of per mail, uw opzegging geldt pas wanneer deze is bevestigd.

Bij onverhoopt opzeggen tijdens de zomerstop (na 1 juli) vervalt automatisch de borg, dit omdat er tijdig wordt gevraagd of u wel of niet doorgaat na de zomerstop.

Artikel 6: restitutie

Restitutie van lesgelden vindt als regel niet plaats.

Artikel 7: rente en kosten

Indien het verschuldigde cursusgeld en/of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaats vinden dan wordt een aanmaning verstuurd met het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met tenminste € 7,50 administratiekosten. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Naaicentrum Leidsche Rijn dan is de cursist in gebreke en kan Naaicentrum Leidsche Rijn de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De kosten hiervan zij voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum van in gebreke. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voorgemelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Naaicentrum Leidsche Rijn zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 8: inhalen gemiste lessen **

Gemiste lessen Inhalen is alleen mogelijk na afmelden van de betreffende les op het inhaalrooster. Ingeplande inhaallessen die om wat voor reden dan ook worden geannuleerd komen automatisch te vervallen. Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar het nieuwe cursusjaar.

 

Artikel 9: vast ingeplande lessen, zaterdagcursus/ maandagles

De kosten per cursusjaar te betalen voor aanvang 1e les. Betaling in termijnen mogelijk 1e termijn voor aanvang 1e les 2e termijn 1e week november. Bij betaling in termijnen wordt €25,- bij het 1e termijn in rekening gebracht. Voor gemiste lessen zie artikel 8 **

 

Artikel 10: zaterdag naailes

Ingepland volgens vast rooster op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30, in totaal 12 lessen van 3 uur.

Betalingen zie artikel 10    inhalen zie artikel 8 **

 

Artikel 11: maandag les

Ingepland volgens vast rooster op maandagmiddag om de week (afh. van schoolvakanties) van 13.00 tot 15.00, in totaal 17 lessen van 2 uur.

Betalingen zie artikel 10 inhalen zie artikel 8**

 

Artikel 12: overmacht

In geval van ziekte en calamiteiten van de docent zal Modevakschool Leidsche Rijn de gemiste lessen op andere data inplannen binnen het betreffende cursusjaar. Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Naaicentrum Leidsche Rijn geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

Onder overmacht aan de zijde van Modevakschool Leidsche Rijn wordt eveneens begrepen, verstaan: elke van haar wil onafhankelijk en/of onvoorziene omstandigheden waardoor het geven van lessen blijvend, tijdelijk of gedeeltelijk verhinderd wordt. Met het vermelde in bovenstaande alinea heeft de cursist geen recht op restitutie of/wel schadevergoeding.

Artikel 13: aansprakelijkheid

Modevakschool Leidsche Rijn is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Bij schade door toedoen van cursist aan eigendommen van Modevakschool Leidsche Rijn zal deze op de cursist verhaald worden. Bij diefstal wordt direct aangifte gedaan.

Artikel 14: cursusboeken en cursusmateriaal

Naaicentrum Leidsche Rijn betrachten de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controle van de gemaakte cursusboeken en zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen. Modevakschool Leidsche Rijn staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijv. door drukfouten e.d.). Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal van Modevakschool Leidsche Rijn mag niet zonder schriftelijke toestemming van Modevakschool Leidsche Rijn worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus.

 

Artikel 15: toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarde van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 16: verkoop fournituren/fourniturenkaart

Voor de aankoop van fournituren hanteren wij een fourniturenkaart welke tijdens de les voor 30 euro kan worden aangeschaft. Stop je met lessen dan wordt het resterende bedrag na inlevering kaart teruggestort. inleveren van de fourniturenkaart kan tot uiterlijk 4 weken na je laatste les. het is niet mogelijk om fournituren op rekening of contant af te rekenen.

 

 

Artikel 17: prijswijzigingen

Prijswijzigingen met betrekking tot lesgelden zullen jaarlijks in mei worden bekend gemaakt en per september worden doorgevoerd (het nieuwe cursusjaar), Modevakschool Leidsche Rijn garandeert dat de prijzen de daaropvolgende 12 maanden niet zullen worden verhoogd tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

 

Artikel 18: vertrouwelijkheid

Alle informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld, de door de cursist verstrekte persoonlijke informatie worden opgenomen in onze administratie. Modevakschool Leidsche Rijn zal de gegevens alleen gebruiken om de cursist te informeren over de cursus/opleiding of daaraan gerelateerde informatie. Indien de cursist deze informatie niet wenst te ontvangen dient deze hiervan zelf een melding te maken bij Modevakschool Leidsche Rijn. Modevakschool Leidsche Rijn zal nimmer enige informatie over persoonlijke gegevens van (oud) cursisten aan derden verkopen of doorgeven. Na uitschrijving van de cursist wordt de persoonlijke informatie van betreffende cursist vernietigd.

Artikel 19: workshops

De workshops zijn incl. BTW, materialen en gebruik machines tenzij anders vermeld bij betreffende workshop.

Deelname uitsluitend na inschrijving en betaling factuur.

Tot 3 weken voor aanvang van de betreffende workshop is annuleren geheel kosteloos.

Mocht de workshop door onverwachte omstandigheden niet door kunnen gaan word je daar tijdig van op de hoogte gebracht en wordt het volledige bedrag teruggestort.

Een dag workshop is inclusief lunch tenzij anders vermeld bij betreffende workshop, breng je liever zelf je lunch mee, de prijs van de workshop blijft gelijk. We houden geen rekening met dieet wensen.